Zajistíme

Školení BOZP a PO   |   Revize a kontroly   |   Kontrolní činnost   |   Koordinace BOZP

Zavolejte nám

BEZPEČNOST PRÁCE (BOZP)

Součástí služeb bezpečnosti práce (BOZP) je především:

 • Vyhledávání, vyhodnocení a prevence pracovních rizik, včetně zpracování dokumentace.
 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace.
 • Řešení problematiky pracovních úrazů (směrnice, hlášení apod.).
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště.
 • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP.
 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce (BOZP).
 • Provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce (BOZP).
 • Řešení povinností v oblasti hygieny práce.
 • Prověrka a rámcové sledování stavu revizí a kontrol bezpečnosti práce (BOZP).
 • Prověrka a rámcové sledování stavu školení bezpečnosti práce.
 • Sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na zjištěné nedostatky.
 • Ergonomie.
 • Vypracování podrobné elektronické zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědností a termíny odstranění nedostatků.

Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP) a krajské hygienické stanice (KHS).

POŽÁRNÍ OCHRANA (PO)

Součástí služeb PO je především:

 • Zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí pro nájemní či vlastní pracoviště či objekty.
 • Zpracování Požární poplachové směrnice.
 • Zpracování Evakuačních plánů.
 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace.
 • Provádění školení zaměstnanců či vedoucích z oblasti PO (Provádění školení ohlašovny požáru a požárních hlídek.
 • Provádění pravidelných preventivních kontrol PO dle využití objektu a rozsahu (1krát za pololetí, 1krát za čtvrtletí, denně).
 • Prověrka stavu školení PO.
 • Zmapování požárního značení.
 • Vypracování podrobné elektronické zprávy z kontroly s uvedením nedostatků, zákonů a předpisů, ze kterých vyplývá legislativní povinnost, určení odpovědnosti a termíny odstranění nedostatků.
 • Zpracování projektové dokumentace PO – Požárně bezpečnostní řešení stavby, dokumentace zdolávání požáru.

Účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru (HZS).

Koordinátor BOZP na staveništi

Součástí služeb koordinátora BOZP je především:

 • Zpracování oznámení o zahájení pro Oblastní inspektorát práce dle místa stavby.
 • Zpracování a průběžná aktualizace plánu BOZP pro potřeby přípravy a realizace stavby.
 • Poradenství při jednání s orgány státní správy v rámci BOZP a PO na staveništi.
 • Informování zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi, návrhy preventivních opatření, minimalizace rizik.
 • Šetření pracovních úrazů, návrh opatření proti opakování, pomoc s vyplněním „záznamu o úrazu“.
 • Koordinace v přípravné a realizační fázi stavby. Koordinace stavebních firem na staveništi.
 • Organizace a vedení kontrolních dnů k dodržování plánu a BOZP na staveništi.
 • Kontrolní činnost a sledování bezpečného průběhu prací.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ŽP)

Součástí služeb ŽP je především:

 • Nakládání s chemickými látkami a prostředky.
 • Ochrana ovzduší.
 • Ochrana vody a půdy.
 • Prevence závažných havárií.
 • Produkce a nakládání s odpady a obaly (IRZ, ISPOP, EKOKOM, MŽP).
 • Integrované povolení (ISPOP).
 • Environment management systém.
 • Kontrolní činnost s vedením systému – metodiky řízení ve všech sledovaných oblastech.
 • Zpracování interní dokumentace.
 • Vyřízení potřebných souhlasů na příslušných orgánech veřejné správy.
 • Sledování platnosti vydaných rozhodnutí a dodržování podmínek v nich stanovených.
 • Provádění školení pracovníků, nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
 • Provádění školení odpovědných zaměstnanců dle potřeb jednotlivých oblastí osobami odborně způsobilými.
 • Asistence při kontrolách orgánů státního dozoru.

Dokumentace BOZP

Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace BOZP:

 • Vyhodnocení a prevence rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů.
 • Zpracování směrnice pro poskytování a evidenci osobních ochranných pracovních prostředků.
 • Zpracování návrhu na zařazení zaměstnanců do kategorií (kategorizace prací).
 • Pomoc při řešení pracovních úrazů, zavedení knihy úrazů, zpracování směrnice včetně systému evidence, hlášení a odškodnění úrazů.
 • Zpracování směrnice BOZP pro provozování dopravy, skladování apod.
 • Zpracování dalších předpisů BOZP dle typu organizace.

Dokumentace PO

Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace PO:

 • Zpracování začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí pro nájemní nebo vlastní pracoviště či objekty.
 • Zpracování organizace požární ochrany.
 • Zpracování Požární poplachové směrnice.
 • Zpracování Evakuačního plánu (grafická i textová podoba).
 • Vypracování specifické dokumentace požární ochrany (požární řád apod.).
 • Zpracování a zavedení požární knihy.
 • Zpracování dalších dokumentů dle typu organizace.

Revize technických zařízeníProvádíme kompletní kontroly, revize a servis technických zařízení dle zákonných požadavků. Vše důkladně zkontrolujeme a zajistíme odstranění případných závad (opravy zařízení atd.). Vaše zařízení projdou rukama zkušených a odborně způsobilých techniků.V oblasti revizí technických zařízení provádíme zejména:

kontroly VPPO, PBZ     |     revize zdvihacích zařízení     |     revize elektrických zařízení     |     revize plynových zařízení     |     revize komínů     |     revize tlakových nádob stabilních     |     kontrola zařízení dle BOZP


Kontroly VPPO, PBZ

 • kontrola hasicích přístrojů
 • kontrola hydrantů a suchovodů
 • kontrola požárních uzávěrů a dveří
 • kontrola požárních klapek
 • kontrola požárních ucpávek

Revize elektrických zařízení

 • revize elektroinstalace
 • revize osvětlení
 • revize hromosvodů
 • revize elektrických spotřebičů
 • revize ručního elektrického nářadí
 • revize strojů
 • revize trafostanice

Revize plynových zařízení

 • revize plynovodů
 • revize kotlů
 • odborné prohlídky kotelen
 • kontrola detektorů úniku plynu
 • servisní prohlídky kotlů

Revize zdvihacích zařízení

 • inspekční prohlídky a revize jeřábů a dalších zdvihacích zařízení
 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla
 • mostové jeřáby
 • podvěsné mostové jeřáby ovládané ze země
 • sloupové a portálové jeřáby
 • jeřáby na automobilovém podvozku
 • jeřáby na pásovém podvozku
 • nakládací jeřáby
 • pohyblivé pracovní plošiny
 • automobilové zvedáky
 • rampy, manipulační stoly a plošiny
 • zařízení pro manipulaci s kontejnery
 • pojízdné výsuvné žebříky a  další konstrukčně uzpůsobené stroje pro zdvihání

dále provádíme kontroly vázacích prostředků a prostředků pro manipulaci s břemeny
- revizní zkoušky a revize jeřábů
- inspekce jeřábů
- revize plošin
- kontroly vázacích prostředků a prostředků pro manipulaci s břemeny
- výchozí a pravidelné revize elektroinstalace zdvihacích zařízení

Revize komínů

 • kontrola a čištění spalinových cest
 • revize spalinových cest

Revize tlakových nádob stabilních

 • provozní revize tlakových nádob
 • vnitřní revize tlakových nádob
 • zkouška těsnosti tlakových nádob
 • tlaková zkouška tlakových nádob

Kontroly dle BOZP

 • kontroly regálů
 • kontroly žebříků
 • kontroly schůdků

Další související služby

 • dodávka a montáž hasicích přístrojů
 • oprava závad zjištěných při revizi
 • zpracování dokumentace pro provoz technických zařízení dle platné legislativy

ŠKOLENÍ S LEKTOREM A FORMOU E-LEARNINGU

V rámci služeb BOZP, PO a EMS provádíme vlastními lektory tato školení:

 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP, PO a EMS
 • Školení řidičů „referentů“
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO
 • Školení ohlašovny požáru
 • Školení práce ve výškách
 • Školení VZV (základní i opakované)
 • Školení vazačů základní i opakované
 • Školení jeřábníků základní i opakované
 • Školení práce na stavbě
 • Školení práce nakládání s chemickými látkami
 • Školení práce s motorovou pilou – příčné řezy
 • Školení obsluhy křovinořezu
 • Školení obsluhy plynových zařízení
 • Školení obsluhy tlakových nádob
 • Školení první pomoci
 • Vzdělávání zaměstnanců v oblasti integrated management systém (IMS, EMS, OHSAS)
 • Školení odpovědných pracovníků ze zákona o odpadech a nakládání s odpady
E-learning

E-learningový systém je určen pro interní vzdělávání zaměstnanců. Školení je v něm možné absolvovat rychle, kdykoliv a odkudkoliv, a to i v anglickém jazyce. Systém hlídá termíny školení a při změně v legislativě je neprodleně aktualizován.

Školení formou e-learningu:

 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z oblasti BOZP a PO
 • Školení řidičů „referentů“
 • GDPR – ochrana osobních údajů
 • Školení Práce ve výškách
 • Školení Home office
 • Školení První pomoci

Safety Active s.r.o. rádi Vám poradíme

Pomůžeme Vám zajistit zákonné požadavky v oblastech Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany.

O nás

Společnost Safety Active s.r.o. je schopna Vám zajistit veškeré služby v oblasti BOZP, PO a EMS včetně kontrol požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany. Zakládáme si na osobním přístupu ke klientovi a naší snahou je, aby služby, které poskytujeme, byly šité na míru každé společnosti.


Jsme moderní společnost, která Vám zabezpečí komplexní péči služeb s ohledem na současné trendy, jako jsou úspora Vašich nákladů, ušetření provozního času Vašich zaměstnanců a rychlého reportního servisu. Jsme tým mladých lidí, kteří jsou připraveni flexibilně reagovat na neočekávané situace a zajistit pro Vás vždy nejkomfortnější řešení, které nebude jen pouhým splněním legislativních požadavků. Současné pojetí BOZP a PO má na starosti eliminovat všechny negativní dopady související s prací. Jsme si vědomi tohoto důležitého poslání, které vždy plníme svědomitě a veškeré naše služby poskytujeme s vysokou profesionální účastí a osobitým pojetím k BOZP a PO.

Jednatel společnosti


Ing. Vladimír Polák


Specialista v oboru BOZP a PO,
koordinátor BOZP na staveništi

+420 605 932 623
jednatel
TOP